Reglement

1. Dit regelement is een aanvulling op de regels die worden gesteld voor de organisatie van een Interuniversitair Toernooi (IUT) vanuit de Nederlandse Studenten Schaats Unie (NSSU) en het algemeen wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) 

a.In het geval dat een regel uit het IUT Aanvullend Reglement (IUT-AR) in strijd is met een artikel van ofwel de NSSU of de KNSB gaan deze regels altijd voor 

b. De scheidsrechter mag te allen tijde extra regels stellen mocht dat naar de omstandigheden en naar zijn/haar oordeel nodig zijn 

2.Deelname aan een IUT is alleen toegestaan voor studenten of pas afgestudeerden, naar definitie van het Huishoudelijk Reglement (HR) van SKITS en de NSSU. 

a. Op verzoek van de wedstrijdcommissie kan bij aanmelding op de wedstrijddag worden gevraagd om een bewijs van inschrijving of geldige collegekaart. 

b. Bij voldoende twijfel of een deelnemer student is en als hij geen (geldig(e)) bewijs van inschrijving of collegekaart kan tonen, kan hij/zij door de wedstrijdcommissie worden uitgesloten van deelname, zonder daarbij recht te hebben op teruggave van het inschrijfgeld 

3.Het inschrijfgeld moet vooraf voldaan of gegarandeerd zijn, alvorens de deelnemer startgerechtigd is voor het IUT.  

a.Deelnemers die lid zijn van een studentenschaatsvereniging, die aangesloten is bij de NSSU en hiermee ook afspraken heeft gemaakt over de incasso van de inschrijfgelden, hoeven niet vooraf aan de wedstrijdcommissie het geld te voldoen 

b.Als het inschrijfgeld niet (tijdig) wordt voldaan, heeft de wedstrijdcommissie te allen tijde het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan het huidige en toekomstige IUT’s. 

4.Een KNSB wedstrijdlicentie is niet verplicht voor deelname aan het IUT.  

a.Voor niet-licentiehouders kan de wedstrijdcommissie extra voorwaarden opleggen alvorens de inschrijving voltooid is. Wordt hier niet aan voldaan behoud de 

wedstrijdcommissie het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname. 

5. De wedstrijd wordt ingedeeld op basis van categorieën, waarvan de criteria door de NSSU worden bepaald.  

a. Deelnemers moeten bij hun inschrijving zelf naar eerlijkheid en hun huidige persoonlijk record(s) (PR) zichzelf inschrijven in de categorie die bij hun PR hoort. 

b. Als een deelnemer nog geen persoonlijk record heeft gereden, wordt deze automatisch ingedeeld in de laagste categorie, in zoverre dit redelijkerwijs bij zijn/haar niveau past. 

c. Het is een deelnemer altijd toegestaan om zich in een hogere categorie in te schrijven, als de wedstrijdcommissie het niveauverschil en de veiligheid toelaatbaaracht. Het is echter verboden om zich in te schrijven voor een lagere categorie 

d. De wedstrijdcommissie heeft het recht om dispensatie te verlenen om, in het geval van bijzondere omstandigheden, een deelnemer in een lagere categorie te laten rijden. 

e. In het geval dat blijkt dat een deelnemer zichzelf in een te lage categorie heeft ingeschreven, behoudt de wedstrijdcommissie te allen tijde het recht om de deelnemer terug te plaatsen in de juiste categorie, indien mogelijk, en anders uit te 

sluiten van prijzen en de deelnemer te schrappen van de uitslagenlijst. 

6. Afmelden kan voor KNSB licentiehouders via de inschrijving op inschrijven.schaatsen.nl, voor niet-licentiehouders kan dit door zich schriftelijk af te melden bij de wedstrijdcommissie opeen datum die vooraf door de wedstrijdcommissie is bepaald 

a. Als er geen datum is vermeld geldt een uiterste afmelddatum van 1 (één) uur voor de wedstrijd 

b. Kosteloos afmelden kan alleen als een deelnemer zich afmeld voor een vooraf bepaald tijdstip via de bij 6. Beschreven procedure 

c. Het niet afmelden kan gevolgen hebben voor de startgerechtigheid bij volgende (KNSB) wedstrijden, al naar gelang van de KNSB-regels. Bovendien behoud de wedstrijdcommissie het recht om deze deelnemer voor de rest van het seizoen en het volgende seizoen uit te sluiten van alle schaatswedstrijden die zij organiseert. 

7. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter, in overleg met de wedstrijdcommissie, besluiten om de indeling van de wedstrijd, de dweilpauzes of de afstanden te veranderen als de weersconditie of andere omstandigheden daar om vragen. 

a. Deelnemers zullen hiervan altijd op de hoogte worden gesteld. 

b. Deelnemers worden ten zeerste aangeraden om altijd goed op te letten op de omroepberichten en de lotingen die worden verspreid. 

c. Deelnemers hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of compensatie in enige vorm als een afstand of indeling wordt veranderd. 

8. De deelnemer is verplicht zich voorafgaande aan de wedstrijd zich aan te meld en bij de wedstrijdcommissie, op een van te voren bepaald en gecommuniceerd tijdstip 

a. Geen aanmelding of te late aanmelding kan leiden tot uitsluiting van het toernooi en kan worden behandeld als het niet afmelden onder 6 en 6c. 

b. De aanmelding geschiedt op de ijsbaan waar het IUT gereden wordt. 

 

Sponsoren

Hyro Sports
SSA
SVU
USC
Jaap Eden
36

Realisatie: verenigingenweb