U bent hier:

Reglement

Artikel 1: Rangorde van reglementen

 1. De volgende reglementen zijn van toepassing op het NSK Marathon
  1. NSK Reglement van de SSN (Studentensport Nederland)
  2. Internationaal wedstrijdreglement van de ISU (International Skating Union)
  3. Nationaal wedstrijdreglement van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsbond)
  4. Reglement van de NSSU (Nederlandse Studenten Schaats Unie)
  5. Dit wedstrijdreglement
 2. Wanneer een van de bepalingen in een der reglementen tegenstrijdig is met een ander, dan geldt de rangorde zoals de verschillende reglementen in het vorige lid zijn genoemd in die volgorde.

 

Artikel 2: Recht op deelname

 1. Recht op deelname bestaat alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in het NSK Reglement van de SSN

 

Artikel 3: Ontzegging van deelnamerecht

 1. Een deelnemer dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen.
 2. Wanneer een deelnemer het inschrijfformulier niet naar waarheid in te vullen, behoud de organisatie het recht om de deelnemer het deelnamerecht te ontzeggen
 3. Wanneer een deelnemer deelname wordt ontzegt, bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld

 

Artikel 4: Inschrijving

 1. Er kan alleen via de website worden voor ingeschreven. De inschrijving opent op dinsdag 19 december 2023 om 12:00 uur en sluit op zaterdag 9 maart 2024 om 23:59 uur.
 2. Na inschrijving kan men zich tot zondag 10 maart 2023 23:59 uur zonder kosten afmelden. Afmelding na 10 maart 2024 betekent dat de deelnemer verplicht het inschrijfgeld alsnog te betalen.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling voor inschrijving via de website gaat als volgt;
  1. Als de deelnemer lid is van een studentenschaatsvereniging die is aangesloten bij de NSSU dat zal zijn vereniging verantwoordelijk zijn voor de betaling. De deelnemer hoeft niet zelf aan de organisatie te betalen
  2. Als de deelnemer geen lid is van een studentenschaatsvereniging die is aangesloten bij de NSSU, dan is de deelnemer verantwoordelijk dat het inschrijfgeld uiterlijk zaterdag 9 maart 2024 23:59 uur op de rekening van A.S.S.W.S.V. SKITS is. Niet-tijdige betaling leidt automatisch tot verlies van recht op deelname.
 2. Betaling bij inschrijving op de wedstrijddag zelf dient contant bij inschrijving te geschieden.

 

Artikel 6: Programma

 1. Het programma wordt vooraf op de site gepubliceerd
 2. De scheidsrechter heeft het recht om vooraf of tijdens de wedstrijd het programma te veranderen. Dit wordt gecommuniceerd naar de deelnemers.

 

Artikel 7: Categorieën

 1. Er zijn een achttal categorieën, de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om zichzelf in de juiste categorie in te schrijven
 2. De organisatie behoudt het recht om een deelnemer in een andere categorie te plaatsen als dit volgens de organisatie juist is.

 

Artikel 8: Veiligheid

 1. Deelnemers aan D en C wedstrijden dienen ter wille van hun eigen veiligheid het volgende te dragen:
  1. Handbescherming
  2. Helm. Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard voor shorttrack conform de ISU Special Regulations en Technical Rules rule 291 (Equipment of
   Skaters). De helm moet een regelmatige vorm hebben zonder uitsteeksels.
  3. De enkel moet volledig bedekt zijn met enkelbescherming, blote huid is niet toegestaan.
 2. Deelnemers aan de B wedstrijd dienen ter wille van hun eigen veiligheid het volgende te dragen:
  1. Snijvaste handbescherming en enkelbescherming
  2. Helm. Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard voor shorttrack conform de ISU Special Regulations en Technical Rules rule 291 (Equipment of
   Skaters). De helm moet een regelmatige vorm hebben zonder uitsteeksels.
 3. Deelnemers aan de A wedstrijd dienen ter wille van hun eigen veiligheid het volgende te dragen:
  1. Snijvaste handbescherming, enkelbescherming en scheenbeschermers
  2. ASTM gecertificeerde helm
 4. Snijvaste nekkraag wordt aangeraden.
 5. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een kwadrant van een cirkel met een straal van minimaal 1 cm (vergelijk 10 cent munt).

 

Artikel 9: Juryleden

Juryleden worden aangewezen door de organisatie.

 

Artikel 11 De start van een Marathonwedstrijd

a. De aanvangsopstelling is voor alle deelnemers gezamenlijk vóór de 500-meterstartlijn. De officiële start vindt plaats op de finishlijn na het verrijden van één warming-up ronde (met uitzondering van categorie D, hier is de officiele start na 100 meter). 

b. Na het startschot of het luiden van de bel voor de aanvang van de wedstrijd, kunnen geen deelnemers meer aan de wedstrijd worden toegevoegd.

 

Artikel 12 Premiesprints en Leidsersprijs

Dit artikel is slechts van toepassing als er gekozen wordt om gebruik te maken van premiesprints tijdens de wedstrijd. Dit zal van te voren bekend worden gemaakt.

a. Een premiesprint wordt door het luiden van de bel en door de speaker via de geluidsinstallatie aangekondigd. Een premiesprint wordt verreden over één ronde. De speaker vermeldt het aantal te klasseren deelnemers.

b. Premiesprints mogen aan groepen worden toegekend, mits daardoor het wedstrijdverloop niet nadelig wordt beïnnvloed. Deelnemers met één of meer volle ronden voorsprong, dingen mee op basis van gelijkheid met het peloton.

c. Aan premiesprints zijn geldprijzen of prijzen in natura verbonden.

d. Per categorie zullen er minimaal aan vastgesteld aantal premiesprints plaatsvinden:

B en C- categorie: 1 premiesprint

A- categorie: 2 premiesprints

e. Prijzen kunnen zullen worden afgegeven bij het inleveren van de helmcap/beennummer.

 

Artikel 13 Onderbreking en Afgelasting

a. De scheidsrechter kan een wedstrijd onderbreken aan de hand van de volgende richtlijnen:

- bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie voor rijd(st)ers;

- bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie voor hulpverleners;

- bij een ongeval waarbij verzorging op het ijs nodig is;

- bij gevaarlijke weersomstandigheden;

- bij stroomuitval.

b. Als na een onderbreking de wedstrijd wordt hervat, wordt de wedstrijd als volgt voortgezet:

- herstart op de startlijn 500 meter,

- uitrijden resterende ronden.

c. Deelnemers met één of meer ronden voorsprong op het peloton, behouden die positie. Deelnemers die op het moment van onderbreking vooruit reden, maar nog geen ronde voorsprong hadden, verliezen hun voorsprong.

d. Als de wedstrijd in de laatste tien ronden is onderbroken, zullen bij een herstart nog tien ronden worden gereden.

e. Zo nodig kan een wedstrijd definitief worden gestaakt.

 

Artikel 14 Finish en de Uitslag

1. Algemeen

a. Deelnemers die de wedstrijd staken zonder tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich af te melden bij de jury aan de finish.

b. Een deelnemer die tijdens de wedstrijd op 1 ronde achterstand ten opzichte van het peloton komt, dient onmiddellijk de wedstrijd te verlaten.

c. Tijdens de finishprocedure mogen reeds gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de laatste 100 meter vóór de finishlijn.

d. Indien de scheidsrechter meent dat de omstandigheden het noodzakelijk of zinvol maken het aantal te rijden ronden of de afstand aan te passen, dan kan hij daartoe besluiten.

e. De huldiging is een onderdeel van de wedstrijd.

2. Het finishen

a. De winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, daarna apart de deelnemer(s) met 1 of meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton. Dit houdt in dat het rondenbord aangeeft het aantal nog te rijden ronden van de koploper(s) in de wedstrijd.

b. Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist.

c. Een deelnemer heeft een ronde voorsprong op het peloton wanneer hij naar het oordeel van de scheidsrechter de achterste deelnemer van het peloton heeft bereikt.

d. Een deelnemer heeft een ronde achterstand op het peloton wanneer hij, na gelost te zijn uit het peloton, naar het oordeel van de scheidsrechter door de voorste deelnemer van het peloton is ingehaald.

e. De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één of meerdere ronden voorsprong of achterstand op het peloton hebben.

f. Een deelnemer die op aanwijzing van de scheidsrechter uit de wedstrijd wordt genomen, kan door de scheidsrechter worden geklasseerd.

g. Een deelnemer is gefinisht zodra de voorkant van de schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt.

3. De afsprintprocedure

a. Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel.

b. Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 ronden eerder af. Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde voorsprong meer. In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de leidende groep van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te kunnen laten rijden.

c. Wanneer de leidende groep echter bestaat uit 8 of meer deelnemers, sprint de voorlaatste groep af met het ronde bord op 10. Wanneer slechts één deelnemer één of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzicht van het peloton, sprint het peloton 2 ronden eerder af.

d. Wanneer slechts één deelnemer één of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van de eerstvolgende groep, sprint deze groep 2 ronden eerder af.

e. Winnaar is de deelnemer die volgens bovenstaande procedure als eerste met de voorkant van zijn schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt.

4. De vaststelling van de uitslagen

a. Het finishvideosysteem vormt voor de eerste 20 rijders, aangevuld met het transpondersysteem voor de overige rijders, de officieuze uitslag. Deze uitslag en de uitslagen van sprints, worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de officieuze uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de uitslag officieel. Protest kan alleen worden ingediend door een rijder of met zijn toestemming door de ploegleider. Bij een protest beoordeelt de aankomstrechter in overleg met de (hoofd)scheidsrechter de inhoud van het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens. De (hoofd)scheidsrechter beslist om de officieuze uitslag al of niet te wijzigen.

b. Gewijzigde uitslagen worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de gewijzigde uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de uitslag officieel.

c. Als bij gelijk eindigen op de finish de video-opname en de aankomstrechter met zijn aankomstjury geen uitsluitsel geeft, beslist de transponderuitslag tot op 1/1000 seconde.

d. De (hoofd)scheidsrechter keurt de definitieve uitslagen goed en bekrachtigt deze met zijn handtekening.

e. Protesten tegen uitslagen en/of sancties moeten schriftelijk worden ingediend.

 

Artikel 15 Titels

De rijder en rijdster die in de categorie A reglementair als eerste finisht, mogen de titel ‘Nederlands Studentenkampioen Marathonschaatsen 2023’ respectievelijk ‘Nederlands Studentenkampioene Marathonschaatsen 2024’ dragen.

 

Artikel 16 Diskwalificatie

a. Diskwalificeren is het uit de wedstrijd en uitslag verwijderen van de deelnemer, en vindt plaats bij onder andere:

- het niet opvolgen van instructies van de jury;

- een ongeoorloofde verzorging (op verkeerde wijze, plaats of tijdstip);

- het ongeoorloofd wisselen van ijzers of schaatsen;

- het ongeoorloofd gebruik van kluunschoenen;

- het ongeoorloofd of gevaarlijk wegwerpen van een voorwerp;

- het geven of ontvangen van hulp aan of van een mededeelnemer bij het voorwaarts bewegen in de vorm van opduwen, trekken, et cetera;

- het ongeoorloofd gebruik van telecommunicatieve hulpmiddelen.

b. Tegen declasseren en diskwalificeren kan na afloop van de wedstrijd protest worden aangetekend. Bij een protest beoordeelt de (hoofd-) scheidsrechter de inhoud van het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens en beslist hierover. Zijn beslissing is bindend en hiertegen kan geen beroep meer worden aangetekend. Indien achteraf een deelnemer wordt bestraft wegens het niet respecteren van de nationale wedstrijdreglementen, wordt deze deelnemer alsnog uit de uitslag van wedstrijd verwijderd.

 

Artikel 17 Protesten

a. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.

b. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een rijder of rijders die voor de wedstrijd zijn of waren ingeschreven.

c. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de bekendmaking van bedoelde samenstelling worden ingediend.

d. Protest tegen het deelnemen van een rijder moet voor het begin van de wedstrijd worden ingediend.

e. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de rijder starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld totdat de beslissing is gevallen.

f. Alle andere protesten dienen onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel te worden ingediend.

g. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.

h. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten, tegen zijn beslissing kan geen beroep worden aangetekend.

i. Alle beroepen die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter - indien hij dat wenst - officieel aan het publiek worden bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.

 

Artikel 18 Verhouding tussen Deelnemers en Wedstrijdleiding

a. De deelnemers moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de wedstrijdleiding.

b. Een deelnemer die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding, over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de scheidsrechter van het verder deelnemen aan de wedstrijd worden uitgesloten.

 

Artikel 19 Schadevergoeding en Vernielingen

Voor bij een wedstrijd onstane schade is de organiserende vereniging niet aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de ijsbaan zullen direct worden verhaald op desbetreffende personen/verenigingen.

 

Artikel 20 Brassen

Tijdens de wedstrijd is brassen verboden. Indien deze regel wordt overtreden, wordt de deelnemer geschrapt uit eerdere uitslagen van de wedstrijd en word je uitgesloten van nog te rijden onderdelen en behoudt de organisatie het recht om de deelnemer of vereniging uit te sluiten van toekomstige wedstrijden georganiseerd door A.S.S.W.S.V. SKITS.

 

Artikel 21 Slotbepaling

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de bepalingen van I.S.U.-reglementen van toepassing zijn.

Sponsoren