Reglement

Wedstrijdreglement Port of Amsterdam NSK Marathon 2016

Artikel 1               Voorwaarde deelname

Deelname aan alle door SSN georganiseerde dan wel onder auspiciën van SSN georganiseerde activiteiten zijn alleen toegankelijk voor:

 1. zij, die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, die meebetaalt aan de financiering van de kerntaken van SSN;
 2. zij, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert;
 3. zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status "student" vereist is, voldeden aan het gestelde onder lid a of b.

De onder a t/m c genoemden moeten tevens minimaal de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, en mogen niet ouder zijn dan dertig jaren, op één januari van het lopende collegejaar.

 

Artikel 2               Ontzegging van deelnamerecht

Inschrijvingen dienen naar waarheid ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de organisatie het recht tot deelnemen van de desbetreffende persoon ontnemen.

 

Artikel 3               Afgelasten van de wedstrijd

Het NSK wordt in overleg met het dagelijks bestuur van SSN afgelast, indien er na de sluitingsdatum van de inschrijving zich minder dan 15 deelnemers uit 6 erkende studentensportraden (ook wel OSSO’s genoemd) hebben ingeschreven.   

 

Artikel 4               Uiterlijk aanmelden op wedstrijddag

Deelnemers kunnen zich zaterdag vanaf één uur voor aanvang (18.30u) van de wedstrijd aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit dient uiterlijk een half uur voor aanvang (19.00u) van de wedstrijd te gebeuren.

 

Artikel 5               Inschrijving

 1. De inschrijving voor het Port of Amsterdam NSK marathon 2016 verloopt via de website van SKITS. De inschrijving zal openen op 1 februari 2016 en zal sluiten op 3 maart 2016 om 23.59u.
 2. Inschrijvingen komen direct na inschrijving onderaan het aanmeldformulier te staan welke, 1 maal per dag, op de website wordt bijgewerkt. De inschrijving is pas definitief als het, door de organisatie vastgestelde, inschrijfgeld betaald is.
 3. Het NSK kent geen maximum aantal inschrijvingen
 4. Inschrijvingen worden, tot het sluiten van de inschrijving,  op volgorde van inschrijven weergegeven in de deelnemerslijst. Enkel de definitieve deelnemerslijst zal gelden.
 5. De definitieve deelnemers zullen in de week voor het NSK een laatste mail ter bevestiging van deelname ontvangen. Deze mail bevat tevens de laatste informatie omtrent het NSK.
 6. De uiterste betaaldatum is vastgesteld op 3 maart 2016 om 23.59u. Dit is tevens de uiterste datum voor kosteloos afmelden. Wanneer de deelnamekosten na de sluitingsdatum niet zijn overgemaakt, heeft het organisatie het recht om de inschrijving ongeldig te verklaren. Wanneer er na de uiterste betaaldatum wordt ingeschreven dient men direct het vastgestelde inschrijfgeld te betalen.

 

Artikel 6               Teruggave deelnamekosten

Indien een deelnemer zich afmeld vóór 27 februari 2016 23.59u, of niet kan deelnemen aan de wedstrijd omdat deze afgelast is volgens Artikel 3, zal deze de deelnamekosten zo spoedig mogelijk na afloop van het toernooi teruggestort krijgen.

 

Artikel 7               Programma onderdelen

1.            Aanvangstijd van de wedstrijd is 19.30u op zaterdag.

2.            Het programma bestaat uit 6 onderdelen:

 1. Dames C             10 ronden
 2. Heren C               15 ronden
 3. Dames B             25 ronden
 4. Heren B               35 ronden
 5. Dames A             50 ronden
 6. Heren A              70 ronden

3.            Na ieder onderdeel zal er een herstart of dweil plaatsvinden en is er de mogelijkheid voor de rijders van de startende categorie in te rijden.

Artikel 8               Categorieën

 • Dames C             Niet licentiehouders en beginnende schaatsers
 • Heren C               Niet licentiehouders en beginnende schaatsers
 • Dames B             Mix licentie-/niet licentiehouders
 • Heren B               Mix licentie-/niet licentiehouders
 • Dames A             Licentiehouders: landelijke rijders en snellere licentiehouders
 • Heren A              Licentiehouders: landelijke rijders en snellere licentiehouders

Deelnemers dienen bij opgave zelf in te schatten tot welke categorie zij behoren. De organisatie bepaalt uiteindelijk tot welke categorie iedere deelnemer behoort. Dit wordt gedaan aan de hand van gereden seizoenstijden.

 

Artikel 9               Veiligheid

 1. Deelnemers aan wedstrijden dienen ter wille van de veiligheid te dragen:
  • Handbescherming
  • Helm
  • Enkelbescherming, alleen in de A-categorie.
 2. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een kwadrant van een cirkel met een straal van minimaal 1 cm (vergelijk 10 cent munt).

 

Artikel 10            Juryleden

Juryleden worden aangewezen door organisatie. De jury bestaat uit leden van de marathon commissie Amsterdam.

 

Artikel 11            De start van een marathonwedstrijd

 1. De aanvangsopstelling is voor alle deelnemers gezamenlijk vóór de 500-meterstartlijn. De officiële start vindt plaats op de finishlijn na het verrijden van één warming-up ronde.
 2. Na het startschot of het luiden van de bel voor de aanvang van de wedstrijd, kunnen geen deelnemers meer aan de wedstrijd worden toegevoegd.

 

Artikel 12            Premiesprints

 1. Een premiesprint wordt door het luiden van de bel en door de speaker via de geluidsinstallatie aangekondigd. Een premiesprint wordt verreden over één ronde. De speaker vermeldt het aantal te klasseren deelnemers.
 2. Premiesprints mogen aan groepen worden toegekend, mits daardoor het wedstrijdverloop niet nadelig wordt beïnvloed. Deelnemers met één of meer volle ronden voorsprong, dingen mee op basis van gelijkheid met het peloton.
 3. Aan premiesprints zijn prijzen verbonden.
 4. De wordt verloot onder de winnaars van de premiesprints, dit gebeurd d.m.v. dobbelen.
 5. De premiesprints vinden plaats na een vastgesteld aantal ronden voor de finish, dit verschilt per categorie:
 • Dames C:   5 ronden
 • Heren C:    7 ronden
 • Dames B:   10 ronden
 • Heren B:    15 ronden
 • Dames A:  20 ronden
 • Heren A:    30 ronden

 

Artikel 13            Onderbreking en afgelasting

 1. De scheidsrechter kan een wedstrijd onderbreken aan de hand van de volgende richtlijnen:
  • bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie voor rijd(st)ers;
  • bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie voor hulpverleners;
  • bij een ongeval waarbij verzorging op het ijs nodig is;
  • bij gevaarlijke weersomstandigheden;
  • bij stroomuitval.
 2. Als na een onderbreking de wedstrijd wordt hervat, wordt de wedstrijd als volgt voortgezet:
  • herstart op de startlijn 500 meter,
  • uitrijden resterende ronden.
 3. Deelnemers met één of meer ronden voorsprong op het peloton, behouden die positie. Deelnemers die op het moment van onderbreking vooruit reden, maar nog geen ronde voorsprong hadden, verliezen hun voorsprong.
 4. Als de wedstrijd in de laatste tien ronden is onderbroken, zullen bij een herstart nog tien ronden worden gereden.
 5. Zo nodig kan een wedstrijd definitief worden gestaakt.

 

Artikel 14            Het finishen en de uitslag

1.            Algemeen

 1. Deelnemers die de wedstrijd staken zonder tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich af te melden bij de jury aan de finish.
 2. Een deelnemer die tijdens de wedstrijd op 1 ronde achterstand ten opzichte van het peloton komt, dient onmiddellijk de wedstrijd te verlaten.
 3. Tijdens de finishprocedure mogen reeds gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de laatste 100 meter vóór de finishlijn.
 4. Indien de scheidsrechter meent dat de omstandigheden het noodzakelijk of zinvol maken het aantal te rijden ronden of de afstand aan te passen, dan kan hij daartoe besluiten.
 5. De huldiging is een onderdeel van de wedstrijd.

 

2.            Het finishen

 1. De winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, daarna apart de deelnemer(s) met 1 of meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton. Dit houdt in dat het rondenbord aangeeft het aantal nog te rijden ronden van de koploper(s) in de wedstrijd.
 2. Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist.
 3. Een deelnemer heeft een ronde voorsprong op het peloton wanneer hij naar het oordeel van de scheidsrechter de achterste deelnemer van het peloton heeft bereikt.
 4. Een deelnemer heeft een ronde achterstand op het peloton wanneer hij, na gelost te zijn uit het peloton, naar het oordeel van de scheidsrechter door de voorste deelnemer van het peloton is ingehaald.
 5. De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één of meerdere ronden voorsprong of achterstand op het peloton hebben.
 6. Een deelnemer die op aanwijzing van de scheidsrechter uit de wedstrijd wordt genomen, kan door de scheidsrechter worden geklasseerd.
 7. Een deelnemer is gefinisht zodra de voorkant van de schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt.

3.            De afsprintprocedure

 1. Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel.
 2. Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 ronden eerder af.Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde voorsprong meer. In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de leidende groep van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te kunnen laten rijden.
 3. Wanneer de leidende groep echter bestaat uit 8 of meer deelnemers, sprint de voorlaatste groep af met het ronde bord op 10. Wanneer slechts één deelnemer één of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzicht van het peloton, sprint het peloton 2 ronden eerder af.
 4. Wanneer slechts 1 deelnemer 1 of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van de eerstvolgende groep, sprint deze groep 2 ronden eerder af.
 5. Winnaar is de deelnemer die volgens bovenstaande procedure als eerste met de voorkant van zijn schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt.

4.            De vaststelling van de uitslagen

 1. Het finishvideosysteem vormt voor de eerste 20 rijders, aangevuld met het transpondersysteem voor de overige rijders, de officieuze uitslag. Deze uitslag en de uitslagen van sprints, worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de officieuze uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de uitslag officieel. Protest kan alleen worden ingediend door een rijder of met zijn toestemming door de ploegleider. Bij een protest beoordeelt de aankomstrechter in overleg met de (hoofd)scheidsrechter de inhoud van het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens. De (hoofd)scheidsrechter beslist om de officieuze uitslag al of niet te wijzigen.
 2. Gewijzigde uitslagen worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de gewijzigde uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de uitslag officieel.
 3. Als bij gelijk eindigen op de finish de video-opname en de aankomstrechter met zijn aankomstjury geen uitsluitsel geeft, beslist de transponderuitslag tot op 1/1000 seconde.
 4. De (hoofd)scheidsrechter keurt de definitieve uitslagen goed en bekrachtigt deze met zijn handtekening.
 1. Protesten tegen uitslagen en/of sancties moeten schriftelijk worden ingediend

Artikel 15            Titels

De rijder en rijdster die in de categorie A, reglementair als eerste finisht, mogen de titel ‘Nederlands Studentenkampioen Marathonschaatsen 2016’ respectievelijk ‘Nederlands Studentenkampioene Marathonschaatsen 2016’ dragen.

 

Artikel 16            Diskwalificatie

 1. Diskwalificeren is het uit de wedstrijd en uitslag verwijderen van de deelnemer, en vindt plaats bij:
  • het niet opvolgen van instructies van de jury;
  • een ongeoorloofde verzorging (op verkeerde wijze, plaats of tijdstip);
  • het ongeoorloofd wisselen van ijzers of schaatsen;
  • het ongeoorloofd gebruik van kluunschoenen;
  • het ongeoorloofd of gevaarlijk wegwerpen van een voorwerp;
  • het geven of ontvangen van hulp aan of van een mededeelnemer bij het voorwaarts bewegen in de vorm van opduwen, trekken, et cetera;
  • het ongeoorloofd gebruik van telecommunicatieve hulpmiddelen.
 2. Tegen declasseren en diskwalificeren kan na afloop van de wedstrijd protest worden aangetekend. Bij een protest beoordeelt de (hoofd-) scheidsrechter de inhoud van het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens en beslist hierover. Zijn beslissing is bindend en hiertegen kan geen beroep meer worden aangetekend. Indien achteraf een deelnemer wordt bestraft wegens het niet respecteren van de nationale wedstrijdreglementen, wordt deze deelnemer alsnog uit de uitslag van wedstrijd verwijderd.

 

Artikel 17            Protesten

 1. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.
 2. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een rijder of rijders die voor de wedstrijd zijn of waren ingeschreven.
 3. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de bekendmaking van bedoelde samenstelling worden ingediend.
 4. Protest tegen het deelnemen van een rijder moet voor het begin van de wedstrijd worden ingediend.
 5. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de rijder starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld totdat de beslissing is gevallen.
 6. Alle andere protesten dienen onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel te worden ingediend.
 7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.
 8. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten, tegen zijn beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
 9. Alle beroepen die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter - indien hij dat wenst - officieel aan het publiek worden bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.

 

Artikel 18            Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding

 1. De deelnemers moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de wedstrijdleiding.
 2. Een deelnemer die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding, over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de scheidsrechter van het verder deelnemen aan de wedstrijd worden uitgesloten.

 

Artikel 19            Slotbepaling

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de “Specifieke Bepalingen Marathon” van toepassing zijn.

Sponsoren

SVU
USC
36
Hyro Sports
Cor Mantel 2wielers
Jaap Eden

Realisatie: verenigingenweb